Levend in Christus, een leven in eenheid met God

Nieuwsbrief 2

Het antwoord wat God geeft op onze vragen is allereerst een belofte.

Mattheüs 7:7 Vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan. 8Want ieder die vraagt ​​ontvangt, en wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden opengedaan.

Ik zocht de bevestiging in de Bijbel op het antwoord van God over genezing door het Avondmaal. In mijn zoektocht werd ik hierin keer op keer bevestigd. Wat ik moeilijk vond was dat ik dit nooit had geleerd. Wel vond ik boeken over dit onderwerp met een bevestiging, maar geen getuigenis van genezing door het Avondmaal in de gemeente van Christus. Voor de praktijk van het Avondmaal is in de Kerk een formulier opgesteld. Wat mij opviel was dat in het dankgebed van het Avondmaalsformulier genezing wel zeker wordt genoemd door de toepassing van

Psalm 103:1-4: 1 Loof de HEERE, mijn ziel, en al wat binnen in mij is, Zijn heiligen Naam. 2 Loof de HEERE, mijn ziel, en vergeet geen van Zijn weldaden; 3 Die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden geneest; 4 Die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheden;

De nadruk bij het Avondmaal is hoofdzakelijk komen te liggen bij het gedenken van het offer van Christus en minder hoe wij nu hierdoor deel hebben aan zijn leven. De Heidelbergse Catechismus, Vraag en antwoord 76 wijzen wel op de bijzondere eenheid met Christus door het Avondmaal. Vraag 76: Wat wil dit zeggen: het gekruisigde lichaam van Christus eten en zijn vergoten bloed drinken? Antwoord: Het betekent niet alleen met een gelovig hart heel het lijden en sterven van Christus aannemen en daardoor vergeving van de zonden en het eeuwige leven verkrijgen, maar bovendien door de Heilige Geest, die zowel in Christus als in ons woont, zo met zijn heilig lichaam hoe langer hoe meer verenigd worden, dat wij – hoewel Christus in de hemel is en wij op de aarde zijn – toch vlees van zijn vlees en been van zijn gebeente zijn, en dat wij door één Geest – zoals leden van een lichaam door één ziel – eeuwig leven en geregeerd worden.

Dat het Avondmaal ook te maken heeft met de gezondheid van ons lichaam zien wij door de gevolgen van de misstanden in de gemeente van Korinthe. Het gevolg in Korinthe is dat mensen hierdoor ziek werden en overleden, terwijl het getuigenis van het Avondmaal genezing en leven zou moeten zijn.

1Korintiërs 11:29 want wie eet en drinkt maar niet beseft dat het om het lichaam van de Heer gaat, roept zijn veroordeling over zich af. 30 Daarom zijn er onder u veel zwakke en zieke mensen en zijn er al velen onder u gestorven.

Na de studie over het Avondmaal in de Bijbel ben ik hierover gaan vertellen en waar dat mogelijk was ook te vieren. Elke viering van het Avondmaal werd een getuigenis waarin God zijn Woord bevestigde. Hoe bijzonder! Voor het downloaden van het lesmateriaal van het onderwijs en de viering zoals dat heeft plaatsgevonden, klik op de titel: Viering Avondmaal . Volgende keer zal ik hier meer over vertellen. Heb je vragen? Stel ze gerust.

Teus van Vliet, 19 mei 2022