Levend in Christus, een leven in eenheid met God

Nieuwsbrief 4

Wat de laatste tijd voor mij opnieuw duidelijk is geworden dat God een God is van vreugde en overvloed. Zoals het in de vorige nieuwsbrief ging over het ontvangen, als wij onze mond open doen, was het doel in Psalm 81 dat God zijn volk overvloedig wilde zegenen.

God wil ons zegenen met vreugde en overvloed. Dat is ook ons ​​​​​​getuigenis waarin wij laten zien aan onze naaste welke God wij dienen. Als zijn kinderen hebben wij een hemelse Vader die ons wil zegenen met vreugde en overvloed. Aan zijn volk Israël liet Hij dit zien door hen te brengen in een land overvloeiende van melk en honing. Ook de feesten die God instelde voor zijn volk waren een uiting van overvloed en vreugde.

Nehemia 8:10 Ezra zei tegen hen: ‘Maak een feestmaal klaar met lekker eten en drinken, en deel ervan uit aan wie niets heeft , want deze dag is gewijd aan onze Heer. Wees niet bedroefd, want de vreugde die de HEER u geeft, is uw kracht .’

Van de Here Jezus staat geschreven in Johannes 10:10 “Ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid ”. (overvloed)

De vreugde en de overvloed ontvangen wij om een ​​getuige te zijn van het nieuwe leven in Christus. Een tekst waarin wij zien wat God hiermee bedoeld is 1Tessalonicenzen 5:16.

Wees altijd verheugd, 17 bid onophoudelijk , 18 dank God onder alle omstandigheden, want dat is wat Hij van u die één bent met Christus Jezus , verlangt. 19 Doof de Geest niet uit 20 en heb geen minachting voor profetieën. 21 Onderzoek alles, behoud het goede 22en vermijd alle kwaad, in welke vorm dan ook.

Dit is de praktijk van het nieuwe leven, wat alleen mogelijk is door de Heilige Geest die in ons woont. Als wij hieruit gaan leven wordt het werkelijkheid wat Jezus zegt over de Heilige Geest.

Johannes 7:37 Op de laatste dag, het hoogtepunt van het feest, stond Jezus in de tempel, en Hij riep: ’ Laat wie dorst heeft bij Mij komen en drinken ! 38“Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in Mij gelooft”, zo zegt de Schrift.’ 39Hiermee doelde Hij op de Geest die zij die in Hem geloofden zouden ontvangen; de Geest was er namelijk nog niet, want Jezus was nog niet tot Gods majesteit verheven.

Vragen om de dorst naar het levende water. Komen en drinken is ontvangen door er voor te danken. De rivier gaat stromen als wij getuigen van wat God ons geeft om uit te delen. Zou dat niet ons verlangen mogen zijn? Het is Gods wil voor ons leven en het zal een getuigenis zijn vreugde en overvloed.

Teus van Vliet, 4 juli 2022