Levend in Christus, een leven in eenheid met God

Nieuwsbrief 7

In deze nieuwsbrief de tweede opdracht van Jezus aan zijn discipelen: Wek doden op.

Deze opdracht lijkt in eerste instantie moeilijk te plaatsen in de praktijk. Zeker omdat hier geen sprake is van een beslissing van de gestorvene. Als je al hoort van de opwekking van een dode in deze tijd is dit een uitzondering. Ook bij Jezus en de apostelen was dit het geval. Niet dat dit voor Jezus moeilijker was dan genezing van ziekte, want bij de wonderen deed Jezus alleen wat Hij de Vader zag doen.

Johannes 5:19 Jezus reageerde hierop met de volgende woorden: ‘Werkelijk, Ik verzeker u, de Zoon kan niets uit zichzelf doen, Hij kan alleen doen wat Hij de Vader ziet doen; en wat de Vader doet, dat doet de Zoon op dezelfde manier.

Hebben wij dan deze opdracht: ‘Wek doden op’ wel goed begrepen? Wat leert de Bijbel ons over het begrip ‘dood’? Moeten wij dit alleen letterlijk opvatten?

Het heeft mij geholpen de opdracht evenals bij ziekte niet alleen een plaats te geven voor de genezing van het lichaam. De dood deed reeds zijn intrede bij de zonde van Adam en Eva in het paradijs. De lichamelijke dood trad daar niet direct in. De mens ging daar allereerst geestelijk dood. Een leven gescheiden van de gemeenschap met God. Van de mens als geest, ziel en lichaam, kan de geest en/of de ziel dood zijn, terwijl het lichaam nog levend is.

Bij de opwekking uit de dood van het dochtertje van Jaïrus zegt Jezus dat zij niet dood is, maar slaapt. We zien dit ook als Paulus zegt in > Efeze 5:14: Ontwaak uit uw slaap, sta op uit de dood, en Christus zal over u stralen.’

In de tekst in Efeze 5 wordt tegen een dode gezegd dat hij/zij slaapt en moet opstaan. Deze ‘doden’ hebben geen bewust leven in het Koninkrijk van God en leven in de duisternis.

Als Jezus vragen beantwoord over het volgen van Hem zegt Hij in Lukas 9:60 over de doden: ‘Laat de doden hun doden begraven, maar ga jij op weg om het koninkrijk van God te verkondigen.’

In Johannes 5:29 zegt Jezus: Werkelijk, Ik verzeker u, er komt een tijd, en die tijd is nu gekomen, dat de doden de stem van Gods Zoon zullen horen en dat wie Hem horen, zullen leven.

Hier wordt duidelijk dat ‘doden’ voor Jezus de ‘levenden’ zijn die het evangelie moeten horen om te kunnen leven.

Omdat hier veel meer over te zeggen valt verwijs ik naar het lesmateriaal over dit onderwerp. Voor het downloaden hiervan klik op de titel: Wek doden op

Als er vragen zijn kun je deze stellen per mail.

Teus van Vliet, 1 oktober 2022