Levend in Christus, een leven in eenheid met God

Nieuwsbrief 6

Zoals in de vorige nieuwsbrief aangekondigd wil ik met jullie nadenken over de opdracht van Jezus aan zijn discipelen. Jezus was voor Zijn opdracht gezalfd.

Lukas 4:18 De Geest van de Heer rust op Mij, want Hij heeft Mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft Hij Mij gezonden, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan blinden het herstel van hun zicht, om onderdrukten hun vrijheid te geven,19om een genadejaar van de Heer uit te roepen.

Hij bracht dit in de praktijk door het goede nieuws te brengen van Gods liefde voor zondaren en als bevestiging hiervan de zieken te genezen, doden op te wekken, mensen met huidziekte te reinigen en demonen uit te drijven.

We zien dat allen die tot Hem kwamen werden genezen. Hier ging dus geloof in Hem als Geneesheer vooraf. De verhindering zien wij dan ook bij ongeloof in Zijn Persoon, zoals in Nazareth waar Hij geboren was.

Door de tekenen bevestigde God waarvoor Jezus gekomen was. Het redden van zondaars en genezing van iedereen die in de macht van de duivel was. Niet alleen als redder van onze zonde, maar ook als weldoener voor de gevolgen zoals ziekte.

Handelingen 10:37 U weet wat er in heel het Joodse land is gebeurd, hoe het begon in Galilea, hoe God, na de doop waartoe Johannes opriep, 38Jezus van Nazaret met de heilige Geest heeft gezalfd en met kracht heeft bekleed. Hij trok als weldoener door het land en genas iedereen die in de macht van de duivel was, want God stond Hem bij.

In de eerste plaats was de opdracht om een getuige te zijn van Jezus in de kracht van de Heilige Geest. De boodschap dat het Koninkrijk van God gekomen is voor ieder die gelooft. De focus ligt hierbij niet op wonderen en tekenen, of het geloof van de zieke, maar op Jezus. Zelf moet ik dit ook steeds voor ogen houden.

De eerste les die ik leerde over genezing was dat ik mijn verwachting van het resultaat moest loslaten en de uitwerking aan God overlaten. Hij liet mij zien dat genezing verder gaat dan herstel van het lichaam. Het was een les in vertrouwen dat God niet mijn gedachten bevestigd, maar wel Zijn woord. Hij deed dit door mij te wijzen op de letterlijke betekenis van de tekst in Markus 16:18 “op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen genezen worden”. Wat letterlijk betekent…..en zij zullen er goed aan toe zijn.

Ook de les over het Avondmaal zoals in de Nieuwsbrief 1 aangegeven heeft mijn denken over de bediening van genezing in de gemeente veranderd.

Het is God die de Geneesheer is, het is Zijn kracht en wij mogen Zijn discipelen zijn in de autoriteit van Zijn Naam.

Omdat hier veel meer over te zeggen valt verwijs ik naar het lesmateriaal over dit onderwerp. Voor het downloaden hiervan klik op de titel: Onderwerp 1 Genees zieken

Als er vragen zijn kun je deze stellen per mail.

Teus van Vliet, 6 september 2022