Levend in Christus, een leven in eenheid met God

Nieuwsbrief 8

In deze nieuwsbrief de derde opdracht van Jezus aan zijn discipelen: ‘Reinig mensen die door een huidziekte onrein zijn’.

Van de discipelen lezen wij in de Bijbel dat met name zieken werden genezen en dat demonen uitgingen. Van de andere tekenen vinden wij nauwelijks getuigenis.

Ook nu horen we van zieken die genezen en demonen die uitgaan, maar reinigen van mensen die lijden aan huidziekte?

Wat betekent deze opdracht voor ons in deze tijd?

Het woord wat in de Bijbel wordt gebruikt voor deze huidziekte is het Hebreeuwse woord tsara’at. In vertalingen als de HSV, NBG en SV komen we woorden tegen als ‘huidvraat’ of melaatsheid. Melaatsheid wordt meestal opgevat als een synoniem voor lepra, maar het gaat hierbij niet om een lepra-achtige ziekte. Lepra bestond nog niet in de tijd van het Oude Testament. Bovendien kunnen de aangetaste huid en ledematen van een leprapatiënt niet herstellen, en bij de ‘huidziekte’ in het Oude Testament kan men wel genezen.

Door de aandoening van de huid met de term tsara’at werd de mens echter onrein en van de gemeenschap afgezonderd. De priester stelde de huidziekte vast en kon de persoon weer rein verklaren. Ook huizen en voorwerpen konden onrein worden door een aantasting van het materiaal.

Voor de reiniging was een offer nodig, waarbij het bloed van het offerdier een beeld was van de rechtvaardiging. De huidziekte was een zichtbaar beeld van de zonde die de mens onrein maakte. De afzondering liet zien hoe besmettelijk de zonde is.

De oplossing die de Bijbel laat zien in het Nieuwe Testament voor deze tijd is reiniging en heiliging. Het bloed van Jezus heeft ons niet alleen in een nieuwe relatie gebracht met God, maar moet ook in ons blijven werken om ons innerlijk geheel en al te vernieuwen, te reinigen en te heiligen.

Reiniging van het oude leven en heiliging van het nieuwe leven. In beide gevallen een voortdurend proces van levendmaking door de Heilige Geest.

1 Tessalonicenzen 5:23 Moge de God van de vrede uw leven geheel en al heiligen, en mogen heel uw geest, ziel en lichaam zuiver bewaard zijn bij de komst van onze Heer Jezus Christus.

Hierbij denk ik vooral ook aan de vernieuwing van ons denken en onze gehoorzaamheid aan Christus. De beïnvloeding door onheilige en onreine denkbeelden van deze wereld kunnen bolwerken worden in ons denken en ons afhouden van de waarheid.

2Korintiërs 10:4 De wapens waarmee wij ten strijde trekken zijn niet de wapens van deze wereld; ze zijn zo krachtig dat ze bolwerken kunnen slechten voor God. We halen spitsvondigheden neer 5en iedere verschansing die wordt opgetrokken tegen de kennis van God, we maken iedere gedachte krijgsgevangene om haar aan Christus te onderwerpen 6en zullen op het moment dat u Hem volledig gehoorzaam bent geworden, paraat staan om anderen voor hun ongehoorzaamheid te straffen.

Dat ‘krijgsgevangen maken van je gedachten’ en het vervangen van de leugen door de waarheid, verandert je denken. Hierin zijn wij geroepen als discipelen de gevangenen van de leugen te bevrijden.

2Timotheüs 2:24 Een dienaar van de Heer moet geen ruzie maken, maar voor iedereen vriendelijk zijn; hij moet een goede leraar zijn en een verdraagzaam mens, 25en zijn tegenstanders zachtmoedig terechtwijzen. Dan brengt de Heer hen misschien tot inkeer, zodat zij de waarheid leren kennen 26en ontsnappen uit de valstrik van de duivel, die hen levend heeft gevangen en hen dwingt zijn wil te doen.

Een moeilijke opdracht? Ik denk dat zeker, maar in onze tijd wel heel belangrijk om bekend te maken. Het belangrijkste is dat wij deze reiniging en heiliging mogen toevertrouwen aan onze Hogepriester in de hemel, Jezus Christus.

Hebreeën 9:14 hoeveel te meer zal dan niet het bloed van Christus, die dankzij de eeuwige Geest zichzelf heeft kunnen opdragen als offer zonder smet, ons geweten reinigen van daden die tot de dood leiden, en het heiligen voor de dienst aan de levende God?

Over de achtergronden en uitleg van deze opdracht: Reinig mensen die door een huidziekte onrein zijn verwijs ik naar het lesmateriaal over dit onderwerp. Voor het downloaden hiervan klik op de hiervoor genoemde titel.

Als er vragen zijn kun je deze stellen per mail

Teus van Vliet, 1 november 2022