Levend in Christus, een leven in eenheid met God

Nieuwsbrief 9

In deze nieuwsbrief de vierde en laatste opdracht van Jezus aan zijn discipelen: Drijf demonen uit.

Met het uitdrijven van demonen wordt de confrontatie zichtbaar van de strijd tussen het Koninkrijk van God en het rijk van de duisternis. Bij bevrijding van demonen hebben we te maken met de aan ons gegeven macht, de autoriteit die ons is gegeven, zonder uitzondering. Zowel het recht als het vermogen om als discipelen demonen uit te drijven. Een belangrijke les in de overwinning over het kwaad in ons leven zien wij in Efeze 4.

Efeze 4:26 Als u boos wordt, zondig dan niet: laat de zon niet ondergaan over uw boosheid, 27geef de duivel geen kans. 28Laat wie steelt niet meer stelen, maar eerlijk de kost verdienen door zelf hard te werken, zodat hij iets weg kan geven aan wie het nodig heeft. 29Laat geen verderfelijke taal over uw lippen komen, maar alleen goede en waar nodig opbouwende woorden, die goeddoen aan wie ze hoort. 30Maak Gods heilige Geest niet bedroefd, want Hij is het stempel waarmee u gemerkt bent voor de dag van de verlossing. 31Laat alle wrok en drift en boosheid varen, alle geschreeuw en gevloek, en alle kwaadaardigheid. 32Wees goed voor elkaar en vol medeleven; vergeef elkaar zoals God u in Christus vergeven heeft.

In vers 27 lezen we de waarschuwing: ’geef de duivel geen kans’. Het gaat hierbij over de uitingen van het kwaad. In de eerste plaats is de oproep ‘zondig dan niet’. Maar ook tegelijkertijd, doe het goede. Dit is ook wat we lezen in Romeinen 12:21 Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.

Boosheid is een emotie door God aan ons gegeven, maar we moeten ons realiseren dat boos zijn een deur opent in ons waarin wij een keuze hebben. Wat gaan we doen met deze open deur? Wat gaan we binnenlaten? Gaan we de Heilige Geest binnen laten? Gaan we zelfbeheersing toelaten? Of laten we ons door woede beheersen en laten we de duivel binnenkomen?

Als wij onze emoties niet meer beheersen geven wij ruimte aan demonen om de emotie over te nemen. Wij bedroeven hiermee de Heilige Geest die ons in een dergelijke situatie wil beschermen tegen het kwaad, door ons te bewaren in de liefde van God.

Als er iets is wat ons boos maakt en wij willen de Heilige Geest niet bedroeven dan moeten wij deze boosheid loslaten. Zijn er personen bij betrokken, hen vergeven, waarmee wij de deur naar het kwaad sluiten. Hoe we met onze woede omgaan, houdt de duivel buiten of laat hem binnen.

Galaten 5:19 De praktijken waartoe de aardse begeerte aanzet zijn bekend: ontucht, zedeloosheid en losbandigheid, 20afgoderij en toverij, vijandschap, tweespalt, jaloezie en woede, gekonkel, geruzie en rivaliteit, 21afgunst, bras- en slemppartijen, en nog meer van dat soort dingen. Ik herhaal de waarschuwing die ik u al eerder gaf: wie zich aan deze dingen overgeven, zullen geen deel hebben aan het koninkrijk van God. 22Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, 23zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft.

We moeten niet toelaten dat een andere geest dan de Heilige Geest ons leidt! Laten we ons niet door woede laten beheersen en de zon daarover laten ondergaan met die woede nog in ons hart.

Omdat hier veel meer over te zeggen valt en ook over de praktijk als discipel van Jezus, verwijs ik naar het lesmateriaal over dit onderwerp. Voor het downloaden hiervan klik op de titel: Drijf demonen uit.

Als er vragen zijn kun je deze stellen per mail

Teus van Vliet, 1 december 2022